მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილებები შევიდა

14 July, 2021

მესტიის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილებების შეტანა მუდმივად მიმდინარეობს.  ყოველი მომდევნო წელი იგეგმება გასული წლის ანალიზის შედეგად მიღებული გამოცდილების საფუძველზე, რაც საშუალებას იძლევა, რომ აღნიშნული პროგრამა გახდეს მაქსიმალურად მოსახლეობის ინტერესს მორგებული.

მიმდინარე წელს  სოციალური დაცვის სამსახურმა შეიმუშავა სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის  პროექტი, რის საფუძველზეც მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესში (დადგენილება N23 25/12/2020 წ. ) ცვლილებების შევიდა.

ცვლილების (დადგენილება N10 28/05/2021 წ.) თანახმად   ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება/დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში, ონკოლოგიური ავადმყოფების ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში, სამედიცინო მომსახურების, მათ შორის ქიმიო-თერაპიის, რადიოთერაპიის, მაღალ-ტექნოლოგიური კვლევებისა და სხივური თერაპიით მკურნალობის პროცესში, როდესაც ღირებულება სცილდება ჯანდაცვის  სახელმწიფო დაფინანსების ლიმიტს, სოციალური დახმარების განაწილების საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას  მკურნალობის პროცესში, განმეორებით, ეტაპობრივად დაფინანსების/თანადაფინანსების თაობაზე,  არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ზემოთ აღნიშნული სამედიცინო პროცედურების დაფინანსება/თანადაფინანსება ვრცელდება ასევე იმ კატეგორიის ონკოლოგიურ ავადმყოფებზეც, რომლებიც სამედიცინო სერვისებს (მათ შორის ქიმიო-თერაპიის, რადიოთერაპიის, მაღალ-ტექნოლოგიური კვლევებისა და სხივური თერაპიით მკურნალობა) მიიღებენ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების გზით,  სამედიცინო  (საავადმყოფო) დაწესებულების  მიერ, სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული ანგარიშ - ფაქტურების შესაბამისად, სამედიცინო  დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე. ხოლო საზღვარგარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით, დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშზე.

ასევე ცვლილება შევიდა სხვადასხვა სახის გონებრივი და ფიზიკური შეფერხების მქონე ბავშვთა დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამაში (დადგენილება N6 17/03/2021 წ.), რომელიც ითვალიწინებს,  მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 2-დან   18  წლამდე  ასაკის აუტიზმის (ასა) სპექტრის და განვითრების სხვა დარღვევების მქონე ბავშვთა თერაპიის (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, არტ. თერაპია და სხვა)  და დიაგნოსტიკის დაფინანსება/თანადაფინასებას, წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის შესაბამისად  2000 (ორი ათასი) ლარიანი ლიმიტის ფარგლებში. გადარიცხვა შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის/ინვოისის შესაბამისად.

სოციალური დაცვის სამსახურმა ასევე შეიმუშავა და  მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დაამტკიცა  (დადგენილება N9 29/04/2021 წ. )

.  ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც  ეხება-

  • კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი  ოჯახებისთვის,    სასკოლო ასაკის მქონე ბავშვებზე, მათ შორის შშმ ბავშვებზე, საკანცელარო ნივთების შესაძენად ერთჯერადი დახმარების გაწევას,  თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
  • კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი  ოჯახებისთვის   6  წლამდე ასაკის მქონე ბავშვების, მათ შორის შშმ ბავშვების  ხელოვნური (სპეციალური) კვების პროდუქტების და ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება  თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად  100 (ასი) ლარის ოდენობით.
Share page