საჯარო ინფორმაცია

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დასახლებებში, დასახლების საერთო კრების ჩატარების გრაფიკი

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საპროექტო წინადადებების ფორმა

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის კომისია 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე