ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)

მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერის წარომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში (იხ ბმული)

image0_3.jpeg (689×907)

  უშგული:

  ბექა ღვაჩლიანი  

  მობ: +995 555 01 11 13

  ელ.ფოსტა: 

  მის: უშგული, სოფ. მურყმელი

 

 

  კალა:

  გიორგი გამყრელიძე

  მობ: +995 577 35 89 55

  ელ. ფოსტა: datogamkrelidze123@gmail.com

  მის: კალა, სოფ. დავბერი

 

 

  იფარი:

  ვიქტორ ხვისტანი 

  მობ: +995 568 69 67 38

  mariamjachvliani@gmail.com

  მის: იფარი, სოფ. ბოგრეში

 

  წვირმი:

  სიმონ ფირცხელიანი 

  მობ: +995 598 93 62 00

  ელ.ფოსტა: simonpirckheliani@gmail.com

  მის: წვირმი, სოფ. წვირმი

 

  ულახი:

  სოსო ზურებიანი

  მობ: +995 599 85 55 46

  ელ.ფოსტა: zurebianivaso@gmail.com

  მის: მულახი, სოფ. ჭოლაში

 

 

  მესტია:

  ჯეირან ჯაფარიძე

  +995 591 44 75 00

  jafaridzejeiran@gmail.com

  მის: დ. მესტია, სეტის მოედანი N19

 

 

  ლენჯერი:

  მურთაზ გულედანი

  +995 591 44 74 86

  guledanimurtaz54@gmail.com

  მის: ლენჯერი, სოფ. ლემსია

 

 

  ლატალი:

  თენგიზ ფარჯიანი

  +995 591 05 91 88

  მის: ლატალი, 

 

 

 

  ცხუმარი:

  თამაზ სუბელიანი

  +995 599 85 55 64

  მის: ცხუმარი, სოფ. სვიფი

 

 

 

  ბეჩო:

  სიმონ არღვლიანი

  +995 599 42 47 78

  ელ ფოსტა: qortvebish@gmail.com

  მის: ბეჩო, სოფ. დილასვიფი

 

 

  ეცერი:

  ომეხ ხორგუანი

  +995 591 08 89 12

  xorguaniomex@gmail.com

  მის: ეცერი, სოფ. ქურაში

 

 

  ფარი:

  ჯეირან რეზესიძე  

  +995 599 85 55 41

  jeiran.rezesidze7@gmail.com

  მის: ფარი, სოფ. ფარი

 

 

  ნაკრა:

  თენგიზ გვარმიანი

  +995 599 55 47 82

  tengogvarmiani@gmail.com

  მის:  ნაკრა, სოფ. ლენკვაში

 

 

  ლახამულა:

  მანუჩარ ჭკადუა

 +995 551 50 48 90

  manucharchkadua@gmail.com

  მის: ლახამულა. სოფ. 

 

 

  იდლიანი:

  ბეჟან ჭკადუა

  +995 599 85 55 36

  zumadzev@gmail.com

  მის: იდლიანი, სოფ. იდლიანი

 

 

  ჭუბერი:

  გიორგი ჩხეტიანი

  +995 599 05 44 48

  zukachkhetiani@gmail.com

  მის: ჭუბერი, სოფ. ქვედა მარღი

 


   ხაიში:

  ოთარ ჭკადუა

  +995 599 85 55 37

  otarchkadua30@gmail.com

  მის: ხაიში, სოფ. ქვედა ხაიში 

 

 

 

მერის წარმომადგენლის ფუნქციები

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25,

2017 წლის 22 ნოემბერი

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

მუხლი 11. მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება
1. მერი თემებისა და სოფლების თვითმმართველ (ადმინისტრაციულ) ერთეულებში,
ადგილობრივი საკითხების რეგულირებისა და მოსახლეობის პრობლემების დროულად
და ეფექტურად გადაჭრის მიზნით, ნიშნავს და ათავისუფლებს თავის წარმომადგენელს,
რომელიც არის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურე.
2. წარმომადგენელი თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს იმ სათემო ან სასოფლო
ტერიტორიის ფარგლებში, რომელიც განსაზღვრულია წინამდებარე დებულებით.
3. მერის წარმომადგენლის უფლება-მოვალეობები:
ა) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კავშირს მერიასთან;
ბ)აკონტროლებს და მერს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის ადმინისტრაციულ
ერთეულში საკრებულოს და მერის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ;
გ) მერს წარუდგენს წინადადებებს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული
პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ;
დ) უზრუნველყოფს სტატისტიკური და სხვა სახის მონაცემებისა და მერის დავალებით
მოთხოვნილი ინფორმაციის შეგროვებას;
ე) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა
და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების მოსახლეობისთვის გაცნობას;
ვ) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვის და
სახალხო განხილვების ჩატარებას. საჭიროების შემთხვევაში ამზადებს წინადადებებს
სამუშაო ჯგუფის (ჯგუფების) შექმნის თაობაზე;

ზ) აკონტროლებს ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების
მიმდინარეობას და შესაბამის ინფორმაციას პერიოდულად წარუდგენს მერს;
თ) თვალყურს ადევნებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ბუნების,
კულტურის და ისტორიული ძეგლების მდგომარეობას და ინფორმაციას წარუდგენს
შესაბამის ორგანოებს;
ი) მონაწილეობს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და სამხედრო
სავალდებულო სამსახურში გაწვევის, სამხედრო-სასწავლო შეკრებების ჩატარების,
დაწყებითი სამხედრო სწავლების, სამხედრო-პატრიოტული აღზრდის და სამოქალაქო
თავდაცვის ორგანიზების საკითხებში, მერიის შესაბამისი სამსახურის ხელშეწყობის
მიზნით;
კ) მოქალაქეებზე გასცემს ცნობებს:
კ.ა) საქონლის ადგილწარმოშობის შესახებ;
კ.ბ) პირის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის შესახებ;

ლ) „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით
ახორციელებს დაბადების (თუ ბავშვი დაიბადა სამედიცინო დაწესებულების გარეთ,
დაბადების შესახებ სამედიცინო ცნობის გაცემის უფლებამოსილების მქონე პირის
დახმარების გარეშე) რეგისტრაციის თაობაზე სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის
ორგანოსთვის მიმართვას, პირის გარდაცვალების ფაქტის დადასტურების შესახებ ოქმის
შედგენას და პირის გარდაცვალების რეგისტრაციის თაობაზე სამოქალაქო აქტების
რეგისტრაციის ორგანოსთვის მიმართვას, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებში
პირის დაბადებისა და პირის გარდაცვალების შესახებ იურიდიული მნიშვნელობის მქონე
ფაქტების დასადგენად;
მ)ახორციელებს „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული
რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ და „საჯარო
რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონით, ასევე კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტებით გათვალისწინებულ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის გამმოცემისთვის ყველა საჭირო ღონისძიებას. ხელს უწყობს „მიწის ნაკვეთებზე
უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში
მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ პირს და წარმოადგენს აღნიშნული კანონის
ფარგლებში უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერებაში მონაწილე პირს.

ნ) ასრულებს მერის სხვა დავალებებს

https://kampungbahasa.id/ https://motor138.com/ https://rsiaibunda.or.id/rawat-inap/ https://upbuwamena.id/ https://pemudakatolik.or.id/wp-content/uploads/ https://psb.chair-annizomiyah.ponpes.id/ https://perumdatjmsukabumikab.com/ https://kadoplus.com/ https://duo.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://ppdb.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://bkk.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://belajar.smkn1-pkp.sch.id/lib/ http://efurai.niasselatankab.go.id/ https://smkwksby.sch.id/ https://kahmijateng.com/ https://www.staimuhblora.ac.id/ https://www.mwcnubuduran.or.id/ https://nurulhadid.sch.id/ https://rsmulyasari.com/ https://smpn1bojonggambir.sch.id/ https://smpnsatapptgmanggis.sch.id/