საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრზანება N 2-817

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 102 (კმ
101+334), მდ. ტვიბარზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე 
გადასასვლელის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება, მესტიის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 12 მარტის, N2-290  ბრძანებას,

ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მშენებლობასა და ექპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დასახლებებში, დასახლების საერთო კრების ჩატარების გრაფიკი

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საპროექტო წინადადებების ფორმა

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის კომისია 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

 

 

 

 

 

  •