ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)

მერის მოადგილეები

img_0562_-_copy_1.jpg (210×125) 

 

 

 

 

სახელი/გვარი:  ნელი ნავერიანი

 თანამდებობა:  მერის პირველი მოადგილე

 დაბადების თარიღი:   19/11/1958 წ.

 ტელეფონი : +995 599 85 55 50

 ელ. ფოსტა: neli.naveriani@gmail.com

 ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული

================================================================================

განათლება/კვალიფიკაცია:

1975 წელს  დაამთავრა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფ. მულახის საშუალო სკოლა;

1977 – 1982 წ. - ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, ფიზიკის სპეციალობით.

 

სამუშაო გამოცდილება:

17.12.2012 წლიდან დღემდე -  მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის (შემდგომში მერის) პირველი მოადგილე;

2010 წლის მაისიდან სექტემბრამდე - მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი – ფრაქციის თავმჯდომარე; 

1996 - 2010 წ.  - მოიჯარე სოფლის მეურნეობის დარგში (კერძო სექტორი);

1993 - 1996 წ. - საქართველოს პარლამენტის წამყვანი სპეციალისტი მესტიის რაიონში; 

1991 -1993 წ. - მესტიის რაიონის პრეფექტის თანაშემწე;

1984-1991 წ. -  საქართველოს კპ მესტიის რაიკომის საორგანიზაციო განყოფილების ინსტრუქტორი;

1982-1984 წ. – მესტიის რაიონის სოფ.  მურშკელის არასრული საშუალო სკოლა,  ფიზიკა–მათემატიკის მასწავლებელი.

 

უცხო ენა:   რუსული

 

მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის უფლებამოსილება
 

            ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი


მუხლი 57. მერის პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები)
1. მერს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები), რომელთაც
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი.
2. თვითმმართველ ქალაქში მერიის დებულებით მერის პირველი მოადგილის
თანამდებობის ნაცვლად შეიძლება განისაზღვროს ვიცე-მერის თანამდებობა. ვიცე-მერის
თანამდებობრივი სტატუსი უთანაბრდება მერის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ
სტატუსს.
3. მერის პირველი მოადგილე/მოადგილე (მოადგილეები) ფუნქციათა განაწილების
შესაბამისად ხელმძღვანელობს (ხელმძღვანელობენ) მერიის უფლებამოსილებისთვის
მიკუთვნებულ დარგს (დარგებს), ორგანიზებას უწევს (უწევენ) და აკონტროლებს
(აკონტროლებენ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და
მერის დავალებების შესრულებას, მერიის დებულების შესაბამისად, საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს (გამოსცემენ) ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს.
4. მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის (მოადგილეების) უფლებამოსილებები
განისაზღვრება მერიის დებულებით.

===============================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25,

2017 წლის 22 ნოემბერი

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

მუხლი 8. მერის მოადგილეები
1. მერს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე, რომლებსაც კონკურსის გარეშე
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი, მოადგილეები
ასრულებენ მერის დავალებებს და შესაბამისი სფეროს მიხედვით კურატორობენ მერიის
სტრუქტურული ერთეულების მუშაობას.

2. მერის პირველი მოადგილე ასრულებს მერის მოვალეობებს მერის არყოფნისას, მის მიერ
უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში ან თანამდებობიდან
მისი გადადგომისას და/ან გადაყენებისას.
3. მერის მოადგილე ფუნქციათა განაწილების შესაბამისად ხელმძღვანელობს მერიის
უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებულ საქმიანობის სფეროს, ორგანიზებას უწევს და
აკონტროლებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და
მერის დავალებების შესრულებას, მერიის დებულების შესაბამისად, თავისი
უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტებს.
4. მერის მოადგილე ანგარიშვალდებულია მერის წინაშე.

 

img_0807_-_copy_0.jpg (210×125)

სახელი/გვარი:    ირაკლი ქურდიანი

თანამდებობა:   მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი:   30/03/1965 წ.

ტელეფონი : +995 599 85 55 60

ელ. ფოსტა:  kurdianiirakli7@gmail.com

ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული

==============================================================================           

gerbi_3.jpg (1296×1296)

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი


მუხლი 57. მერის პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები)
1. მერს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები), რომელთაც
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი.
2. თვითმმართველ ქალაქში მერიის დებულებით მერის პირველი მოადგილის
თანამდებობის ნაცვლად შეიძლება განისაზღვროს ვიცე-მერის თანამდებობა. ვიცე-მერის
თანამდებობრივი სტატუსი უთანაბრდება მერის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ
სტატუსს.
3. მერის პირველი მოადგილე/მოადგილე (მოადგილეები) ფუნქციათა განაწილების
შესაბამისად ხელმძღვანელობს (ხელმძღვანელობენ) მერიის უფლებამოსილებისთვის
მიკუთვნებულ დარგს (დარგებს), ორგანიზებას უწევს (უწევენ) და აკონტროლებს
(აკონტროლებენ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და
მერის დავალებების შესრულებას, მერიის დებულების შესაბამისად, საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს (გამოსცემენ) ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს.
4. მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის (მოადგილეების) უფლებამოსილებები
განისაზღვრება მერიის დებულებით.

===============================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25,

2017 წლის 22 ნოემბერი

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

მუხლი 8. მერის მოადგილეები
1. მერს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე, რომლებსაც კონკურსის გარეშე
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი, მოადგილეები
ასრულებენ მერის დავალებებს და შესაბამისი სფეროს მიხედვით კურატორობენ მერიის
სტრუქტურული ერთეულების მუშაობას.

2. მერის პირველი მოადგილე ასრულებს მერის მოვალეობებს მერის არყოფნისას, მის მიერ
უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში ან თანამდებობიდან
მისი გადადგომისას და/ან გადაყენებისას.
3. მერის მოადგილე ფუნქციათა განაწილების შესაბამისად ხელმძღვანელობს მერიის
უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებულ საქმიანობის სფეროს, ორგანიზებას უწევს და
აკონტროლებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და
მერის დავალებების შესრულებას, მერიის დებულების შესაბამისად, თავისი
უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტებს.
4. მერის მოადგილე ანგარიშვალდებულია მერის წინაშე.

https://kampungbahasa.id/ https://motor138.com/ https://rsiaibunda.or.id/rawat-inap/ https://upbuwamena.id/ https://pemudakatolik.or.id/wp-content/uploads/ https://psb.chair-annizomiyah.ponpes.id/ https://perumdatjmsukabumikab.com/ https://kadoplus.com/ https://duo.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://ppdb.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://bkk.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://belajar.smkn1-pkp.sch.id/lib/ http://efurai.niasselatankab.go.id/ https://smkwksby.sch.id/ https://kahmijateng.com/ https://www.staimuhblora.ac.id/ https://www.mwcnubuduran.or.id/ https://nurulhadid.sch.id/ https://rsmulyasari.com/ https://smpn1bojonggambir.sch.id/ https://smpnsatapptgmanggis.sch.id/