ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)
საკრებულოს ბიურო/კომისიები/ფრაქციები
საკრებულო

საკრებულოს ბიურო/კომისიები/ფრაქციები

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო შედგება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისგან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეებისგან.

2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო:

ა) ადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო გეგმისა და სამუშაო პროგრამის პროექტებს;

ბ) კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობას;

ბ​1) ამტკიცებს (გარდა ახალარჩეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომისა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის ან შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კომისიის მიერ განსაზღვრულ და წარდგენილ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს;

ბ​2) ცნობად იღებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის შემადგენლობაში შეტანილ ცვლილებას;

გ) განიხილავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე გასატან ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტებზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების დასკვნებსა და წინადადებებს;

დ) ისმენს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა ანგარიშებს;

ე) ახორციელებს ამ კანონითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობა:

1. მაიზერ ჯაფარიძე

2. ზაურ ჩართოლანი

3. იგორ რატიანი

4. ვალოდია ჭკადუა

5. როდამ გვარმიანი

6. შორენა ცინდელიანი

7. მაია ხორგუანი

8. ზაზა ფალიანი

9. ბაჩუკი ნაკანი

10. დავით გვიჩიანი

11. ლაშა პირველი

12. გიორგი დადვანი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისია

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადების, გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით იქმნება კომისიები, რომელთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5-ს.

საკრებულოს კომისიათა ზოგადი უფლებამოსილება

  1. საკრებულოს კომისია:

ა) სამუშაო გეგმის შესაბამისად შეიმუშავებს, განიხილავს და საკრებულოს სხდომისათვის ამზადებს საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს და წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს;

ბ) წინასწარ განიხილავს საკრებულოში შემოტანილ, მის სფეროს მიკუთვნებულ, საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს; ამზადებს დასკვნებს ორგანიზებას უწევს და/ან მონაწილეობს მათ განხილვაში;

გ) ისმენს საკრებულოსადმი ანგარიშვალდებულ ორგანოთა და თანამდებობის პირთა ანგარიშებს;

დ) განიხილავს იმ თანამდებობის პირთა კანდიდატურებს, რომელსაც ირჩევს (ათავისუფლებს) და/ან რომელთა დანიშვნაზეც (განთავისუფლებაზეც) თანხმობას იძლევა საკრებულო და დასკვნებს წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს;

ე) განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის, პრიორიტეტების დოკუმენტის, მუნიციპალური პროგრამების და ბიუჯეტის პროექტებს და შეიმუშავებს დასკვნებს;

ვ) აკონტროლებს საკრებულოს გადაწყვეტილებათა შესრულებას და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის დასკვნას წარუდგენს საკრებულოს;

ზ) აკონტროლებს მერიის შესაბამისი მიმართულების სტრუქტურული ერთეულების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საქმიანობას, ისმენს მათ ანგარიშებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებსა და შეფასებებს;

თ) იღებს გადაწყვეტილებას კომისიასთან საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ“;

ი) ახორციელებს ამ რეგლამენტით, საკრებულოს დავალებით და საკრებულოს კომისიის დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს

 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისია

1. როდამ გვარმიანი - საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2. ლევან ქალდანი

3. თენგიზ დადეშქელიანი

4. ვალოდია ჭკადუა

5. ბაქარ კვიციანი

6. დავით გვიჩიანი

7. გიორგი ხვისტანი

8. მარგო კვანჭიანი

9. ვიკა ფილფანი

10. დავით ჯაფარიძე

 

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის დებულება

 

საპროცედურო საკითხთა კომისია

1. შორენა ცინდელიანი - საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

2. გიორგი გელოვანი - კომისიის წევრი

3. შოთა გულედანი - კომისიის წევრი

4. ლაშა პაკელიანი - კომისიის წევრი

5. ზაზა ფალიანი - კომისიის წევრი

6. მარიამ გელოვანი - კომისიის წევრი

 

საპროცედურო საკითხთა კომისიის დებულება

 

 

სოციალურ საკითხთა კომისია

მაია ხორგუანი - სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

წევრები: 

1. ლია ჩარკვიანი - კომისიის წევრი

2. ლაშა პირველი - კომისიის წევრი

3. კახა გუჯეჯიანი - კომისიის წევრი

4. მერაბ პაკელიანი - კომისიის წევრი

5. მიხეილ რატიანი - კომისიის წევრი

6. შორენა რატიანი - კომისიის წევრი

 

სოციალურ საკითხთა კომისია-ის დებულება

 

 

ურბანული განვითარების კომისია

1. ზაზა ფალიანი - ურბანული განვითარების კომისიის თავმჯდომარე 

2. ვალოდია ჭკადუა - კომისიის წევრი

3. იგორ რატიანი - კომისიის წევრი

4. ზურაბ ჯაფარიძე - კომისიის წევრი

5. ირაკლი გირგვლიანი - კომისიის წევრი

6. ბაჩუკი ნაკანი - კომისიის წევრი

7. მიხეილ რატიანი - კომისიის წევრი

8. გიორგი დადვანი - კომისიის წევრი

9. ანზორ რატიანი - კომისიის წევრი

 

ურბანული განვითარების კომისიის დებულება

 

 

ეკონომიკის საკითხთა და ტურიზმის განვითარების კომისია

წევრები:

1. ბაჩუკი ნაკანი - კომისიის თავმჯდომარე 

2. ზაზა ფალიანი - კომისიის წევრი

3. ანზორ რატიანი - კომისიის წევრი

4. ირაკლი გირგვლიანი - კომისიის წევრი

5. გოჩა გიგლემიანი - კომისიის წევრი

6. შოთა გულედანი - კომისიის წევრი

7. დავით გვიჩიანი - კომისიის წევრი

8. გიორგი ხვისტანი  - კომისიის წევრი

 

ეკონომიკის საკითხთა და ტურიზმის განვითარების კომისიის დებულება

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები შეიძლება გაერთიანდნენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციაში.

2. ერთი პოლიტიკური პარტიის წარდგენით არჩეულ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს უფლება არა აქვთ, შექმნან ერთზე მეტი ფრაქცია.

3. ფრაქციის შექმნის მსურველი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები შეიმუშავებენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის წესდებას. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა გაერთიანება ფრაქციის სტატუსს იძენს რეგისტრაციის მომენტიდან. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის შექმნისა და საქმიანობის წესები და მისი უფლებამოსილება განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით.

ფრაქციის პოლიტიკური და სადეპუტატო ამოცანები

ფრაქციის ამოცანებია:

ა) გამოხატოს და გაატაროს საკუთარი პოლიტიკური კურსი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებთან დაკავშირებით;

ბ) მონაწილეობა მიიღოს საკრებულოს საქმიანობის სრულყოფაში, ხელი შეუწყოს ფრაქციის წევრების მიერ ამ რეგლამენტის მოთხოვნათა შესრულებასა და ქცევის ნორმების დაცვას;

გ) გამოხატოს ფრაქციის შეჯერებული აზრი საკრებულოს უმთავრესი ფუნქციის შესრულებისას;

 

 

ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

 1. ლაშა პირველი - ფრაქციის თავმჯდომარე
 2. გოჩა გიგლემიანი - ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
 3. კახა გუჯეჯიანი - ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
 4. შოთა გულედანი - ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
 5. ირაკლი გირგვლიანი - ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
 6. მერაბ პაკელიანი - ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
 7. თენგიზ დადეშქელიანი - ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
 8. ლაშა პაკელიანი - ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე
 9. იგორ რატიანი - (ფრაქციის წევრი)
 10. ვალოდია ჭკადუა - (ფრაქციის წევრი)
 11. შორენა ცინდელიანი - (ფრაქციის წევრი)
 12. როდამ გვარმიანი - (ფრაქციის წევრი)
 13. მაია ხორგუანი - (ფრაქციის წევრი)
 14. ბაჩუკი ნაკანი - (ფრაქციის წევრი)
 15. ზაზა ფალიანი - (ფრაქციის წევრი)
 16. ანზორ რატიანი - (ფრაქციის წევრი)
 17. ბაქარ კვიციანი - (ფრაქციის წევრი)
 18. ლევან ქალდანი - (ფრაქციის წევრი)
 19. ლია ჩარკვიანი - (ფრაქციის წევრი)
 20. ზურაბ ჯაფარიძე - (ფრაქციის წევრი)
 21. მარგო კვანჭიანი - (ფრაქციის წევრი)
 22. გიორგი გელოვანი - (ფრაქციის წევრი)
 23. შორენა რატიანი - (ფრაქციის წევრი)

 

 

ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

1. დავით გვიჩიანი - ფრაქციის თავმჯდომარე

2. მიხეილ რატიანი - ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

3. მარიამ გელოვანი - ფრაქციის წევრი

 

 

ფრაქცია "სვანეთის განვითარებისთვის"

1. გიორგი დადვანი - ფრაქციის თავმჯდომარე

2. გიორგი ხვისტანი -  ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

3. დავით ჯაფარიძე - ფრაქციის წევრი

 

https://kampungbahasa.id/ https://motor138.com/ https://rsiaibunda.or.id/rawat-inap/ https://upbuwamena.id/ https://pemudakatolik.or.id/wp-content/uploads/ https://psb.chair-annizomiyah.ponpes.id/ https://perumdatjmsukabumikab.com/ https://kadoplus.com/ https://duo.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://ppdb.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://bkk.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://belajar.smkn1-pkp.sch.id/lib/ http://efurai.niasselatankab.go.id/ https://smkwksby.sch.id/ https://kahmijateng.com/ https://www.staimuhblora.ac.id/ https://www.mwcnubuduran.or.id/ https://nurulhadid.sch.id/ https://rsmulyasari.com/ https://smpn1bojonggambir.sch.id/ https://smpnsatapptgmanggis.sch.id/