ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)
საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე
საკრებულო

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

 

მისამართი:                           (რეგისტ) ქ.თბილისი, ნუცუბიძის მე-4 მკრ, კორპ 15,  ბ 11.

                                                 (საცხ) დ.მესტია, ე.ფარჯიანის ქ N1

ტელ:                                      +995 99 41 93 53

E-mail:                                    z.chartolani@gmail.com

დაბადების თარიღი:           26 ივლისი, 1962 წ.

ოჯახური მდგომარეობა:    მეუღლე, ორი შვილი

მოქალაქეობა:                        საქართველოსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

თარიღი

სამუშაო ადგილი

1979–1980

მესტიის ელ.ქსელების მონტიორი

1986–1987

მესტიის სპორტის კომიტეტის ალპინიზმისა და კლდეზე ცოცვის მწვრთნელი

1987–1991

საქართველოს არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, დასავლეთ მთიანეთის სექტორი-მხატვარი

1990–1992

პარაპლანერისტთა საკავშირო ასოციაცია– ვიცე-პრეზიდენტი

1990–1993

მესტიის ალპინისტური ბაზა „სვანეთი“ – სასწავლო ნაწილის გამგე

1994-1995

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციის ოპერატიული სამმართველო - შტაბის უფროსის მოადგილე

1995-1996

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციის ოპერატიული სამმართველო - შტაბის უფროსი

1996-1998

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციის ოპერატიული სამმართველოს მეშვიდე განყოფილების უფროსი

1997-2009

საქართველოს მეკლდეურობის ფედერაცია – ვიცე-პრეზიდენტი

1998

„მზის აქტივობის შესწავლა ზემო სვანეთში“,ფონდ ჰორიზონტის გრანტი,მეცნიერ ენთუზიასტთა კავშირი „ეკოსოლაცია“–პროექტის კოორდინატორი

1998

საქართველოს საგადასახადო ინსპექციის ოპერატიული სამმართველოს დაცვისა და უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1998-2000

საქართველოს საგადასახადო ინსპექციის ოპერატიული სამმართველოს დაცვისა და უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

2000-2004

აქციზური საქონლის მონიტორინგის ბიურო, თამბაქოს ნაწარმის მონიტორინგის განყოფილების ინსპექტორი

2001-დღემდე

საქართველოს მთამსვლელთა ეროვნული ფედერაცია - პრეზიდიუმის წევრი

2004-2005

შპს „ჯორჯია სექიურითის“ მეტროპოლიტენის დაცვის სამსახური, ობიექტის უფროსი

2005-2006

შპს „თბილისის მეტროპოლიტენი“ დაცვის სამსახურის სადღეღამისო ცვლის უფროსი

2006-დღემდე

კავშირი „სვანეთის ტურიზმის ცენტრი“ - გამგეობის თავმჯდომარე

2014 წლიდან დღემდე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.

 

 

სახელმწიფო ჯილდოები და წოდებები:

30.12.1994

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში (აფხაზეთი) მედალი „მხედრული მამაცობისთვის“ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის N00933 ბრძანებულებით

07.10.2013

ქართული ალპინიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის „საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწე“ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის N01/725 ბრძანებით

 

ენების ცოდნა:   ქართული (მშობლიური)

                             რუსული (კარგად)

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების ფუნქციები

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ფუნქციები განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით:

 

1.თავმჯდომარის მოადგილეს (მათ შორის, პირველ მოადგილეს) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით, თავისი შემადგენლობიდან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით ირჩევს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

2.საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარეს. ერთი და იგივე კანდიდატურა შეიძლება დასახელდეს მხოლოდ ორჯერ.

3.მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს მისი პირველი მოადგილე ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით − მისი ერთ-ერთი მოადგილე.

4.მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის, მისი თანამდებობიდან გადადგომის ან გადაყენების, მისთვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს მისი პირველი მოადგილე,

ხოლო მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არცერთი მოადგილე არ არის არჩეული ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეთა მიერ უფლებამოსილების განხორციელება შეუძლებელია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს საკრებულოს უხუცესი წევრი.

5. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია თანამდებობიდან გადააყენოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინაშე შეიძლება წერილობით დასვან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთმა მეხუთედმა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

6.საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს უფლება არა აქვს, ეწეოდეს სამეწარმეო ან ანაზღაურებად საქმიანობას გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობისა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს საკრებულოს კომისიის ან ფრაქციის თავმჯდომარე.

7.საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება ამ რეგლამენტის დადგენილი წესით გადარჩევის, თანამდებობიდან გადადგომის, მისი, როგორც საკრებულოს წევრის

უფლებამოსილების შეწყვეტის, აგრეთვე „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული თანამდებობის პირისთვის შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების ან შეუთავსებელი საქმიანობის შემთხვევაში.

https://kampungbahasa.id/ https://motor138.com/ https://rsiaibunda.or.id/rawat-inap/ https://upbuwamena.id/ https://pemudakatolik.or.id/wp-content/uploads/ https://psb.chair-annizomiyah.ponpes.id/ https://perumdatjmsukabumikab.com/ https://kadoplus.com/ https://duo.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://ppdb.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://bkk.smkn2bandaaceh.sch.id/ https://belajar.smkn1-pkp.sch.id/lib/ http://efurai.niasselatankab.go.id/ https://smkwksby.sch.id/ https://kahmijateng.com/ https://www.staimuhblora.ac.id/ https://www.mwcnubuduran.or.id/ https://nurulhadid.sch.id/ https://rsmulyasari.com/ https://smpn1bojonggambir.sch.id/ https://smpnsatapptgmanggis.sch.id/