საკრებულოს მორიგი სხდომა

16 მარტი, 2021

17 მარტს, 12:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდება საკრებულოს მორიგი სხდომა. სხდომაზე განიხილავენ შემდეგ საკითხებს:

1. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.

4.,,მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესისა და ოდენობის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 12 თებერვლის № 5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

5.,,მესტიის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2021 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 დეკემბრის №49 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

გააზიარე