საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის სხდომა

28 თებერვალი, 2020

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020  წლის 28 თებერვლის სხდომის   დღის  წესრიგი:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის
დამტკიცების შესახებ.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის ანგარიში 2019 წელს
გაწეული მუშაობის შესახებ.

4. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში 2019
წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

5. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების აღნაგობის უფლებით სს „ნენსკრაჰიდროსთვის“ გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

6. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების აღნაგობის
უფლებით შპს ,,აკვაჰიდროსთვის“ გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

გააზიარე