საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის სხდომა

28 თებერვალი, 2020

დღეს საკრებულოში ჩატარდა მორიგი სხდომა, შემდეგი დღის წესრიგით:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დამტკიცების შესახებ.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის ანგარიში 2019 წელს
გაწეული მუშაობის შესახებ.

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების აღნაგობის უფლებით სს „ნენსკრაჰიდროსთვის“ გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

4. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების აღნაგობის
უფლებით შპს ,,აკვაჰიდროსთვის“ გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

გააზიარე