ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25

ურბანული განვითარების, ეკონომიკის საკითხთა და ტურიზმის განვითარების და საპროცედურო საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა

25 ოქტომბერი, 2022

დღს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა ურბანული განვითარების, ეკონომიკის საკითხთა და ტურიზმის განვითარების და საპროცედურო საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა, სადაც საკრებულოს დეპუტატები განიხილავენ საკითხს მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის პირველი საზოგადოებრივი ავტობუსის შეძენის შესახებ.

აღნიშნულთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია მონაწილეობდა იაპონიის საელჩოს GGP ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო კონკურსში და მოიპოვა კონკურსით გათვალისწინებული დაფინანსება 72,600.57 (სამოცდათორმეთი ათას ექვსასი და ორმოცდაჩვიდმეთი) აშშ დოლარის ოდენობით.

აქვე გაცნობებთ, რომ მერიამ წარმოადგინა თანადაფინანსების პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია პროექტის მონაწილეობით დასაფინანსებლად გადაიხდის სულ მცირე 82,722.85 (ოთხმოცდაორი ათას შვიდას ოცდაორი და ოთხმოცდახუთი) ლარს.

გააზიარე